Topbanner_Project_MES_vernieuwing_panden_Woonbedrijf

Jos Westerbeek

Jos Westerbeek

Projectleider

Contact

De grootste maatschappelijke prestatie ligt in het beschikbaar hebben en houden van een grote voorraad betaalbare huurwoningen in de metropoolregio Eindhoven. Iedereen moet goed kunnen wonen, in een woning met kwaliteit, in een leefbare buurt. Daarbij mag niemand mag worden uitgesloten. En moeten duurzame keuzes gemaakt worden. Vanuit hun eigen kwaliteit en verantwoordelijkheid leveren ze een bijdrage aan het realiseren van een betere wereld. Al meer dan eeuw lang. 

Projectdetails

 • Locatie: Eindhoven
 • Marktsegment: Woningcorporaties
 • Start project: januari 2022
 • Looptijd project: 4 jaar

De klantvraag

In 2021 heeft Woonbedrijf geconstateerd dat een groot aantal panden (o.a. woningen en wooncomplexen) behoorlijk verouderd was vanuit het oogpunt van technisch beheer. Elektrotechnische installaties liepen tegen het einde van hun levensduur en de kosten voor het verhelpen van storingen liepen op. Tel daarbij op dat Woonbedrijf veel belang hecht aan het leefcomfort van zijn bewoners en dat de huidige standaarden mogelijkheden bieden op dit gebied substantiële verbeteringen door te voeren. 

Dat alles bij elkaar heeft ertoe geleid dat Woonbedrijf aan Mansveld heeft gevraagd mee te denken over de beste manier om de staat van de technische installaties van de totale woningvoorraad in kaart te brengen. En vervolgens te bepalen welke werkzaamheden wanneer uitgevoerd moeten worden om zo de panden weer comfortabel, duurzaam en veilig te maken. Het gaat hierbij zowel om woningen als om de gemeenschappelijke ruimten van (woon)complexen. En om werkzaamheden voor én achter de voordeur.

De werkwijze

Aan het einde van elk jaar stemmen Woonbedrijf en Mansveld samen af welke complexen het komende kalenderjaar onder handen worden genomen. Dit gebeurt aan de hand van beschikbare informatie en aanwezige kennis van de panden, zowel bij Woonbedrijf als Mansveld. Denk aan onder andere assetlijsten, huidige onderhoudsstatus en geplande end-of-life vervangingen. 

Tijdens dit overleg wordt gezocht naar de meest efficiënte manier om de werkzaamheden in te plannen en het budget optimaal in te zetten. Resultaat van dit overleg is een selectie van te vernieuwen panden voor het komende kalenderjaar.

De assets op deze pandlijst worden nog een keer in de praktijk gecheckt door het maken van inventarisatierondes op locatie. Dit is de basis voor de jaarlijkse begroting. Na goedkeuring op de begroting, plant Mansveld de afgestemde en uit te voeren werkzaamheden in. Alleen voor werkzaamheden achter de voordeur bij bewoners wordt de planning in onderling overleg afgestemd zodat bewoners tijdig door Woonbedrijf geïnformeerd kunnen worden over de werkzaamheden.

Bijzonderheden in het project

Dit project is echt uniek in zijn omvang. Daarnaast zijn de werkzaamheden in de basis uniform, maar vanwege de variatie in soorten panden toch voor elk pand weer net iets anders. 

Tot slot zijn de panden tijdens de werkzaamheden over het algemeen bewoond en is het van groot belang de bewoners tijdig te informeren over de uit te voeren werkzaamheden en wat dit voor hen betekent. Zeker waar werkzaamheden achter de voordeur uitgevoerd moeten worden (zoals bijvoorbeeld het installeren van de videofooninstallatie) moeten de planningen zoveel mogelijk vooraf afgestemd worden met de bewoners om het werk efficiënt in te kunnen plannen. 

Soorten panden zijn onder andere:

 • Eengezinswoningen
 • Appartementen
 • Parkeergarages
 • Bedrijfsruimten

Realisatie 

Voor elk pand wordt beoordeeld of en zo ja, welke werkzaamheden aan onderstaande installaties uitgevoerd zouden moeten worden:

 • Vervanging verlichting (conventioneel > led)
 • Vervanging noodverlichting
 • Vervanging brandmeldinstallatie
 • Vervangen intercom door videofooninstallatie
 • Vervanging rookmelders
 • Keuring blusmiddelen
 • SCIOS scope 8 inspecties 

Na uitvoering van de werkzaamheden worden de installaties bedrijfsklaar opgeleverd. Team Elektroservice staat in nauw contact met Woonbedrijf en coördineert dit project, waaraan de teams Beveiligingstechniek en Inspectie vanuit hun eigen expertise hun bijdrage leveren.